Algemene verkoopvoorwaarden

Conditions générales de vente de l’Office de Tourisme Cat.I

“BEAUNE & PAYS BEAUNOIS”

Artikel 1

Geregistreerde bureaus voor toerisme, in het kader van de wet van 22 juli 2009, kunnen zorgen voor de reservering en verkoop van alle soorten diensten, vrijetijdsactiviteiten en ontvangst van algemeen belang in hun werkgebied. Ze maken het voor het publiek gemakkelijker om zaken met hen te doen door een keuze aan diensten aan te bieden.
De VVV-kantoren zijn lokale toeristische instanties, die ter beschikking worden gesteld van dienstverleners en die met hen een mandaatovereenkomst hebben gesloten.
De VVV-kantoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als deze contracten door derden of voor andere doeleinden dan toerisme worden gebruikt.

Artikel 2 – Duur van de dienst

De op de voucher (of ticket) vermelde klant die een dienst met een bepaalde duur aangeeft, mag in geen geval gebruikmaken van een recht om na afloop van de dienst in de ruimte te blijven.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Het Office de Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” dat diensten aanbiedt aan een klant is de enige gesprekspartner van deze klant en is hem/haar verantwoording schuldig voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhavige verkoopvoorwaarden. De Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige gebeurtenissen, gevallen van overmacht of handelingen van personen die niet betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de dienst.

Artikel 4 – Reservering

Een reservering wordt definitief wanneer de volledige prijs is betaald aan de Dienst voor Toerisme Cat.

Artikel 5 – Voucher

Bij ontvangst van het bedrag voor de dienst geeft de Dienst voor Toerisme Cat. I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” de klant twee exemplaren van de voucher (of ticket), waarvan de klant één exemplaar bij aankomst aan de dienstverlener moet geven.

Artikel 6 – Aankomst

De klant dient op de aangegeven dag en tijd aan te komen, zoals vermeld op de voucher (of het ticket).
Als dit niet mogelijk is, verplicht de klant zich om de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” hiervan op de hoogte te stellen.
In geval van een verlate aankomst of een last-minute verhindering, dient de klant de dienstverlener te informeren, waarvan het adres en telefoonnummer of e-mailadres vermeld staan op het aankoopbewijs.

Artikel 7 – Annulering door de klant.

Elke annulering moet worden meegedeeld aan het onthaal van de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” op het nummer + 33 (0)3 80 262 130 of per e-mail billetterie@beaune-tourisme.fr met vermelding van het bestelnummer. De klant moet een annuleringsnummer krijgen dat bevestigt dat de annulering geregistreerd is.
Als de annulering minder dan 24 uur voor de datum van de dienst gebeurt, wordt 100% van het bedrag van de bestelling ingehouden.
Als de klant niet verschijnt, wordt 100% van het bedrag van de bestelling ingehouden.

Artikel 8 – Wijziging door de dienstverlener of de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” van een belangrijk element van de dienst

Als de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” genoodzaakt is een wijziging aan te brengen in een van de essentiële elementen van de dienst, kan de koper:
– ofwel de reservering annuleren en, zonder boete, de uitgestelde terugbetaling van de betaalde bedragen bekomen;
– ofwel de wijziging of de vervanging van de plaatsen van de dienst, voorgesteld door de verkoper, aanvaarden.
Elke prijsvermindering wordt in mindering gebracht op de bedragen die de koper nog verschuldigd is en als de betaling die de koper al heeft gedaan hoger is dan de prijs van de gewijzigde dienst, wordt het te veel betaalde bedrag vóór de aanvang van de dienst aan de klant terugbetaald.

Artikel 9 – Onmogelijkheid voor de verkoper om de in het contract vermelde diensten te leveren tijdens de uitvoering van de dienst

Als de verkoper tijdens de uitvoering van de dienst een groot deel van de in het contract vermelde diensten, die een aanzienlijk percentage van de door de koper betaalde prijs vertegenwoordigen, niet kan leveren, zal de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS”, onverminderd eventuele eisen tot vergoeding van geleden schade, een dienst ter vervanging van de geleverde dienst aanbieden en de eventuele meerkosten voor zijn rekening nemen. Als de door de koper aanvaarde prestatie van mindere kwaliteit is, zal de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” het prijsverschil terugbetalen voor het einde van de prestatie. Als de verkoper niet in staat is om een vervangende prestatie aan te bieden of als deze door de koper om geldige redenen wordt geweigerd, betaalt de verkoper aan de koper een vergoeding die op dezelfde basis wordt berekend als in geval van annulering door de verkoper.

Artikel 10 – Annulering door de verkoper

Als de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” voor het begin van de dienst de dienst annuleert door toedoen van de dienstverlener, moet deze de koper voor of op het moment van vertrek van de dienst op de hoogte stellen. De koper wordt, voor zover mogelijk, onmiddellijk of op een latere datum terugbetaald voor de betaalde bedragen – zonder enige compensatie.

Artikel 11 – Onderbreking van de dienst

In geval van onderbreking van de dienst door de klant, vindt er geen terugbetaling plaats.

Artikel 12 – Capaciteit

De huidige voucher (of ticket) is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als het aantal deelnemers de capaciteit van de dienst overschrijdt, kan de dienstverlener extra klanten weigeren.

Artikel 13 – Overdracht van de voucher door de klant

De koper kan zijn/haar voucher overdragen aan een cessionaris die voldoet aan dezelfde voorwaarden als hij/zij voor het uitvoeren van de dienst. In dit geval moet de koper het Office du Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” voor aanvang van de dienst op de hoogte stellen.
De overdracht van de voucher (ticket) moet tegen kostprijs worden uitgevoerd.
De cedent en de cessionaris zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de verkoper voor de betaling van het saldo, de prijs en eventuele extra kosten die deze overdracht met zich meebrengt.

Artikel 14 – Verzekering

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die door hem/haar wordt veroorzaakt. Hij/zij wordt verzocht een vakantieverzekering af te sluiten voor deze verschillende risico’s.

Artikel 15 – Bijzondere voorwaarden voor services

De bijzondere voorwaarden voor services die worden doorverkocht door het toeristenbureau Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” worden samen met de voucher (of het ticket) gecommuniceerd.
Onvoldoende deelnemers kunnen een geldige reden zijn om bepaalde soorten diensten te annuleren.
In dit geval betaalt de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” alle betaalde bedragen terug, voor zover dit mogelijk is, onmiddellijk of op termijn.

Artikel 16 – Geschillen

Elke klacht met betrekking tot een dienst moet worden ingediend bij de Dienst voor Toerisme Cat.
Elke andere klacht met betrekking tot een dienst moet zo snel mogelijk per brief worden gericht aan de Dienst voor Toerisme Cat. I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” die als enige bevoegd is om een uitspraak te doen over geschillen.

Elk geschil betreffende de exclusieve toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” of van de hoofdplaats van zijn departement.

Artikel 17 – Professionele burgerlijke aansprakelijkheid

De Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor lokale toeristische organisaties zonder winstoogmerk (artikel 60 van decreet nr. 94-490 van 15 juni 1994) nr. 082509/J bij de maatschappij:

GENERALI
ASSURANCE BENOIT
20 bis rue du faubourg Saint Jacques
BP 50052
21202 BEAUNE CEDEX
Tel 03 80 24 75 80 – Fax 03 80 24 90 22

Artikel 18 – Registratie

De Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” is ingeschreven in het register van reis- en vakantieorganisatoren van ATOUT France onder het nummer IM021100008.

Artikel 19 : Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 “Informatiques et Libertés” heeft de klant het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen zijn persoonsgegevens door contact op te nemen met het Office du Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” via billetterie(at)beaune-tourisme.

Speciale voorwaarden voor verkoop op afstand

Artikel 1: De bestelling

Elke bestelling van een dienst online of op afstand bij de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze speciale voorwaarden voor verkoop op afstand. Deze voorwaarden kunnen op elk moment geraadpleegd worden op de website www.beaune-tourisme.fr onder de rubriek “C.G.V”.

Artikel 2 : Uitvoerings- en leveringsvoorwaarden

Het Office du Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” biedt zijn klanten diensten aan die uitgevoerd worden door partnerbedrijven.
De vouchers (of tickets) die overeenkomen met elk van de diensten worden in PDF-formaat per e-mail naar de klant gestuurd. Deze vouchers (of tickets) worden tijdens het bezoek door de dienstverlener aan de klant gevraagd. Deze vouchers (of tickets) zijn geldig voor de aangegeven periode en dienst. In geval van het in gebreke blijven van een of meerdere dienstverleners, verbindt het Office du Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” zich ertoe een gelijkwaardige dienst te leveren, zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding; indien om welke reden dan ook een van de gereserveerde diensten niet kon worden geleverd of (geheel of gedeeltelijk) vervangen, kan de klant alleen aanspraak maken op terugbetaling van de betreffende dienst, met uitsluiting van enige schadevergoeding en interesten.

Artikel 3: Betaling

De betaling voor online aankopen geschiedt per bankkaart (Visa, Mastercard, Carte Bleue) via het beveiligde betalingssysteem Paybox System https://www.paybox.com/agrements-et-certifications/). De elektronische tickets in PDF-formaat worden per e-mail verzonden zodra de bestelling is gevalideerd en de betaling is geaccepteerd.

Artikel 4: Annulering door de klant

Overeenkomstig de Franse consumentenwet en de bepalingen van de artikelen L121-21 beschikt de klant over een bedenktijd van 14 volle dagen vanaf de datum van ontvangst van de elektronische tickets, zonder opgave van redenen of betaling van een boete.
In overeenstemming met artikelen 121-21-8, en als uitzondering op artikel L121-21, heeft de klant echter geen herroepingsrecht voor vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden geleverd. In dit geval zijn alle bestellingen definitief. Elke annulering moet worden meegedeeld aan het onthaal van het Office du Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” op het nummer + 33 (0)3 80 262 130 of per e-mail billetterie@beaune-tourisme.fr met vermelding van het bestelnummer. De klant moet een annuleringsnummer krijgen dat bevestigt dat de annulering geregistreerd werd.
Als de annulering minder dan 24 uur voor de datum van de dienst gebeurt, wordt 100% van het bedrag van de bestelling ingehouden.
Als de klant niet komt opdagen, wordt 100% van het bedrag van de bestelling ingehouden.

Artikel 5 : Geschillen

Alle klachten met betrekking tot een dienst moeten binnen 3 dagen na de start van de dienst worden ingediend bij het Office de Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS”. Elke andere klacht met betrekking tot een dienst moet zo snel mogelijk per brief worden gericht aan het Office de Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS”, dat als enige bevoegd is om uitspraak te doen over geschillen.
Alle geschillen met betrekking tot de exclusieve toepassing van de huidige algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het Office de Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” of van de hoofdplaats van zijn departement. Alleen de Franse versie van deze voorwaarden is bindend voor de interpretatie ervan.

Artikel 6 – Wijziging met betrekking tot de situatie van de klant

De klant verbindt zich ertoe de Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn situatie (met name adreswijziging, wijziging van bankgegevens,)
De Dienst voor Toerisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die de klant en/of derden kunnen ondervinden indien de klant heeft nagelaten de Dienst voor Toerisme Cat. I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn situatie.

Overmacht: De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld of worden geacht deze bijzondere verkoopvoorwaarden te hebben geschonden in geval van vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 “Informatiques et Libertés” heeft de klant het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen zijn persoonsgegevens, door contact op te nemen met het Office du Tourisme Cat.I “BEAUNE & PAYS BEAUNOIS” via billetterie(at)beaune-tourisme.fr onder vermelding van “Persoonsgegevens” als onderwerp van de e-mail.

Sluiten